ประกาศรับสมัคร ปีงบประมาณ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศ การต่ออายุบัตรประจำตัว ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

ของสถานตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ยื่นคำขอฯ เวลา 08.30 - 09.00 น.

เวลาในการต่ออายุบัตร 1 วันทำการ

 

 

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ สำหรับสถานตรวจสภาพรถเท่านั้น

- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาช่างอุสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ หรือสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่

(1) รหัสวิชา XXX-1101-3320 ระบบเครื่องยนต์

(2) รหัสวิชา XXX-1101-5320 ระบบส่งกำลังรถยนต์

(3) รหัสวิชา XXX-1101-6320 ระบบเครื่องล่างรถยนต์

โดยรหัส 3 ตัวแรก (XXX) เป็นรหัสสถานศึกษา

 

 

 

 

 

** วัน เวลาการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

 

เบอร์โทรติดต่อ 099-015-7114

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ (กรมการขนส่งทางบก)

สาขา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (จตุจักร) หมายเลขบัญชี 035-6-02333-8

การชำระค่าลงทะเบียนต้องได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

 

***หมายเหตุ : ผู้ประสงค์เข้าอบรม ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินการหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้ว

 

1. ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

2. แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน โดยถ่ายภาพ สลิป หรือใบโอน ส่งมาที่

เบอร์ 099-015-7114 ID. LINE : newvisd

พร้อมแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 


สื่อวีดีทัศน์การตรวจสภาพรถ

https://www.youtube.com/watch?v=AJ2mTA-Z3YM&list=PLZkWYbyagF3kxDAaEAeNK9kzileuDlFRA&t=8s&index=1

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดวันปิดรับสมัคร

โดยการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในแถบสมัครฝึกอบรม (ด้านบน) ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ยื่นในวันลงทะเบียน) (ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมในวันแรกของการฝึกอบรม)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับการอบรม 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3. รูปถ่ายขนาดนิ้ว จำนวนรูป (ไม่เกินเดือน)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา (**สำหรับผู้ที่จะทำบัตรฯ** วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555) 1 ชุด

5. เอกสาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยน 1ใบ

6. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

 

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอมีปก รองเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้สมัครผ่านทางระบบจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

เนื่องจากรับจำนวนจำกัด

 

ข้อมูลสรุปเครื่องตรวจสภาพรถที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว

สามารถตรวจสอบได้ที่ Web Link

1. เข้าไปที่ "ส่วนงานราชการ"

2. เข้าไปที่ "การให้ความเห็นชอบเครื่องตรวจสภาพรถ"

สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สามารถดูแผนที่ได้ https://www.facebook.com/data.dic

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:50 น.